Wynajem lokalu użytkowego - prawa i obowiązki

Wynajem lokalu użytkowego - prawa i obowiązki

Biznes rządzi się swoimi prawami. Mając nieoczywisty pomysł na prowadzenie działalności, nie pozostaje nic innego, jak wcielenie go w życie i oczekiwanie na spektakularne efekty. W większości przypadków do rozpoczęcia własnej firmy niezbędny jest lokal. Jeśli zasoby finansowe na to pozwalają, można pokusić się o zakup nieruchomości, w innym przypadku pozostaje wynajem. Taka transakcja obarczona jest konkretnymi prawami i obowiązkami.

Pisemna forma umowy

Wynajem lokalu to transakcja długoterminowa. Bardzo często umowa zawierana jest na co najmniej 5 lat, wobec czego jedyna dopuszczalna forma jej zawarcia to forma pisemna. Rozsądnie byłoby ze strony najemcy dopilnować, by właściciel lokalu wpisał wzmiankę o zawartej umowie najmu do księgi wieczystej. Jest to pewna forma zabezpieczenia dla najemcy, istota w przypadku zawierania umowy z nieznaną osobą.

Terminologia zawarta w umowie

Warto wyjaśnić kwestię nazewnictwa stron biorących udział w transakcji. Wynajmującym jest osoba, która oddaje lokal do użytku – zazwyczaj jest to właściciel. Osoba otrzymująca lokal pod wynajem jest nazywana najemcą. Bardzo duże znaczenie ma określenie czasu, na jaki zostanie zawarta umowa. W treści może znaleźć się zapis mówiący o czasie oznaczonym (zatem dokładnie określonym w latach lub miesiącach) oraz o czasie nieoznaczonym (docelowo bez konkretnej informacji o długości trwania umowy). Ciekawostką jest, że umowa zawarta na okres 30 lat uznawana jest za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Wynajem lokalu użytkowego - prawa i obowiązki

Obowiązki najemcy

Głównym założeniem treści umowy najmu jest zysk dla właściciela za użytkowanie lokalu. Termin dokonania płatności przypada zazwyczaj na początek każdego miesiąca, choć strony mogą wspólnie ustalić datę im odpowiadającą. Najemca jest zobowiązany dokonywać regularnych płatności w sposób określony w umowie (gotówką lub przelewem na wskazane konto). Najemca zazwyczaj obciążony jest także kosztami eksploatacji lokalu, zawierający opłaty za zużycie prądu, wody, wywóz nieczystości czy utrzymanie systemu alarmowego.

Wszelkie kwestie związane z remontem (także z nieznacznym odświeżeniem budynku) powinny być uzgodnione między stronami, a postanowienia wpisane w treść umowy.

Wypowiedzenie umowy

Zarówno przedsiębiorca, jak i wynajmujący powinni wiedzieć, że umowę można zakończyć na trzy sposoby: poprzez wypowiedzenie przez jedną ze stron, w wyniku upływu czasu zawartego w umowie lub poprzez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Jeśli umowę zawarto na czas nieoznaczony, wówczas każdą ze stron obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Dokument musi zawierać podstawy, które doprowadziły do ustania obowiązującej umowy między stronami. Jedną z przyczyn rozwiązania umowy może być np. zaleganie z czynszem przez najemcę (za pełne dwa miesiące), lub powstałe wady w lokalu, uniemożliwiające dalsze prowadzenie działalności przez najemcę.

Jeśli umowa rozwiązuje się w wyniku upływu czasu, na jaki ją zawarto, wówczas strony powinny złożyć oświadczenie woli o chęci zakończenia umowy.

Partnerem materiału jest firma LOCO Commercial - komercjalizacja lokali usługowych Warszawa.

Podobne artykuły